top of page

Планове и програми 2022/2023г.

План за квалификационна дейност

План за контролната дейност

План за дейността на Училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз

План за обща и допълнителна подкрепа

План за организиране на спортни събития и тържества

План за даровоти деца

Програма за превенция от ранното напускане в училище

Програма за осъществяване на взаимодействие между училищната общност и родителите

Програма за занимания по интереси

Годишен план на дейностите в ОУ "Д-Р Петър Берон" за учебна 2022/2023г.

Програма за гражданско, здравно, екологично и интелектуално образование

План за управление на риска в училище

Програма за готовността на учениците в първи клас

План при бетствия, аварии, катастрофи и пожари

Програма диагностика на готовността на детето в училище

План за дейността на училищната комисия по БДП

План за действие в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периодас 2022-2023г.

Планове и програми 2021/2022г.

Годишен план на дейностите в ОУ "Д-Р Петър Берон" за учебна 2021/2022г.

План за квалификационна дейност

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация

План за дейността на Училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз

Стратегия 2020-2024

План за дейността на училищната комисия по БДП

План за контролна дейност за 2021/2022г.

Програма диагностика на готовността на детето в училище

План за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

План за насърчаване и повишаване на грамотността

Програма за гражданско, здравно, екологично и интелектуално образование

Мерки за повишаване на качеството на образователната институция

План за обща и допълнителна подкрепа

План за организиране на спортни събития и тържества

Програма за занимания по интереси

План за даровити деца

Правилник- приложение за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Програма за наставничество на новоназначени учители

Програма за превенция от ранното напускане в училище

Планове и програми 2020/2021г.

План за квалификационна дейност

Мерки за повишаване на качеството на образованието за 2020-2021

План за действие за БДП / 2021г. /

bottom of page