top of page

Правилници 2022/2023

Етичен кодекс на училищната общност 2022-2023

Правилник за дейността на училището

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Правилник-приложение за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Правилник за вътрешния трудов ред в ОУ "Д-р Петър Берон", с. Реброво

Правилници 2021/2022

Правилник за дейността на училището

Вътрешни правила за организация на работната заплата в ОУ "Д-р Петър Берон", с. Реброво 2021г. 

Правила за приемане на обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за вътрешния трудов ред в ОУ "Д-р Петър Берон", с. Реброво

Правилник и план за работата на педагогическия съвет 2021/2022г.

Програма за осъществяване взаимодействие между училищната общност и родителите.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

bottom of page